JMB Lab

Wdrażanie innowacji przez MŚP

program dofinansowania PARP

Tylko do 5 sierpnia można zgłaszać się do konkursu PARP Wdrażanie innowacji przez MŚP. Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych (zwłaszcza poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych).

Konkurs organizowany jest w ramach wsparcia inwestycji w Polsce Wschodniej. Mogą wziąć w nim udział firmy z całej Polski, jednak szansę na największe środki mają firmy z województw:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • podkarpackiego.

Co można zyskać w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP?

Maksymalna kwota, którą firma może otrzymać w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP, to 10 milionów złotych.

Dofinansowanie może wynieść do 85% w przypadku usług doradczych (15% wkładu własnego firmy) i do 70% na inwestycje (30% wkładu własnego).

Całkowity koszt projektu musi zamykać się między 1 mln zł a 50 mln euro.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przynajmniej od 6 miesięcy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego działającego przynajmniej od roku. Takie powiązanie musi zachodzić między minimum 5 firmami, które współpracują ze sobą w pokrewnych branżach. Firmy w kooperacji muszą pochodzić z co najmniej dwóch województw, w tym jedno z Polski Wschodniej.

Wymogiem jest również poziom przychodu. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy, które w trakcie ostatnich lat osiągnęły przynajmniej 600 tys. zł przychodu w jednym roku obrotowym.

Na co można przeznaczyć środki z konkursu?

Środki pozyskane w konkursie można przeznaczyć na:

  • wytworzenie lub zakup środków trwałych, takich jak urządzenia, maszyny, linie produkcyjne,
  • zakup patentów, know-how, licencji i innych praw własności intelektualnej,
  • zakup usług doradczych w celu przygotowania do wdrożenia,
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.